Υπόσαγμα Ιππασίας τετράγωνο

30,00

Υπό­σαγ­μα Αθλη­τι­κό Ιππα­σί­ας.
Σε τε­τρά­γω­νο σχή­μα, κα­τα­σκευα­σμέ­νο από συν­θε­τι­κό υλι­κό με αφρώ­δες γέ­μι­ση που το κα­θι­στά πιο ξε­κού­ρα­στο και πιο ανα­παυ­τι­κό για τη σέλα.


Χρώ­μα­τα: Κόκ­κι­νο, Γκρι, Σιελ, Σκού­ρο Μπλε, Πετρόλ

Περιγραφή