Σέλα dressage Stübben – Genesis CL De Lux Ρωτήστε για τιμή

Genesis CL De Lux by Stübben

Η συ­γκε­κρι­μέ­νη σέλα δια­θέ­τει πολ­λά και­νο­τό­μα ερ­γο­νο­μι­κά και οπτι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά. Εχει ορ­θο­πε­δι­κά κα­τα­νε­μη­μέ­να pads στο κάτω μέ­ρος της τα οποία προ­σφέ­ρουν στο άλο­γο άνε­τη ίπ­πευ­ση χω­ρίς πι­θα­νούς τραυ­μα­τι­σμούς. Επί­σης, ο όλος σχε­δια­σμός του μο­ντέ­λου Genesis εστιά­ζει στην στε­νή επα­φή του ιπ­πέα με το άλο­γο. Επι­πλέ­ον, ο ει­δι­κός οδη­γός δε­σί­μα­τος του έπο­χου πρα­κτι­κά εγ­γυά­ται τη στε­νή επα­φή όπως μία σέλα με μονό πα­ρα­πλευ­ρί­διο. Το πολύ βαθύ κά­θι­σμά της το οποίο δεν με­τα­κι­νεί κα­θό­λου τον ιπ­πέα εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό της γκά­μας Maestoso. Η σέλα αυτή εί­ναι κα­τα­σκευα­σμέ­νη από μα­λα­κό μο­σχα­ρί­σιο δέρ­μα. Η σει­ρά De Lux εμ­φα­νί­ζει πα­ρα­πλευ­ρί­δια επι­κα­λυμ­μέ­να με επι­στρώ­σεις δε­σί­μα­τος. Αυτό πα­ρέ­χει μία πολύ στα­θε­ρή θέση στο πόδι. Αυξά­νο­ντας την ασφά­λεια με βελ­τιω­μέ­νη άνε­ση και εκλε­πτυ­σμέ­νη εμ­φά­νι­ση.

 Ρωτή­στε για τιμή.

Περιγραφή